Scenarier – Hvorfor og hvorledes

Hvad er scenarier?

Ser man i historiebøgerne, vil man finde mange eksempler på virksomheder, offentlige myndigheder og andre organisationer, der har fået problemer eller har mistet muligheder, fordi de ikke havde forudset væsentlige samfundsmæssige ændringer. Som nogle af de store begivenheder kan nævnes de to store oliekriser, terrorangrebet 11. september 2001 og Berlinmurens fald.

Der er ikke ret meget, som er sikkert bortset fra, at de kommende år vil afsløre eksempler på succeser og fiaskoer, der som hovedårsag har, at verden forandrer sig. Dette stiller naturligvis store krav til beslutningstagerne, samt at man sikrer sig, at der træffes de rigtige beslutninger.

Erfaring med scenarier

Det er i den forbindelse, at scenarier kommer ind som en metode til at analysere fremtiden før den indtræffer. Scenarier er en velafprøvet teknik indenfor fremtidsforskning og blev udenfor militære kredse første gang systematisk anvendt af Shell, da selskabet stod overfor usikkerhed om udviklingen i energiforsyningen, priser og alternative energikilder. Shell har siden anvendt scenarier som planlægningsredskab, men Brent Spar-sagen og en række uforudsigelige begivenheder viser dog, at scenarieteknikken også har sine begrænsninger. Der er heldigvis andre metoder som wildcards og trendanalyser, der kan håndtere denne type problemer.

Et tænkeværktøj

Et scenarie kan defineres som en beskrivelse af en mulig og sandsynlig udvikling. Det er ikke den eneste muligheder, og behøver ikke være den mest sandsynlige. Et scenaries væsentligste egenskab er, at det skal virke udfordrende på tankegangen i den organisation, hvor det anvendes. Scenarier er nemlig et tænkeværktøjer. Ved at opstille flere scenarier for den fremtidige udvikling, udspænder man et rum, indenfor hvilket den fremtidige udvikling vil komme til at foregå – mulighedsrummet. Indenfor dette mulighedsrum kan man navigere og finde det sted, hvor man helst vil have fremtiden til at befinde sig og derefter påvirke udviklingen i den retning. Herved undgås de forsimplede, en-dimensionale vurderinger.

Fremtiden i flertal

Når man læser et scenarie, skal man forestille sig, at man står et sted ude i fremtiden og ser tilbage på den historiske udvikling, der er foregået i en bestemt periode. På denne måde får man skabt en mulig fremtid, som man konkret kan forholde sig til. Ved at opstille flere scenarier eller fremtidige historiske beretninger skaber man mulighed for at kunne forholde sig til flere fremtider på én gang. Selve det at behandle fremtiden i flertal – at vi kan forme den – er en væsentlig erkendelse, der oftest bedst opnås ved at arbejde med scenarier.

Det vil også sige, at der ikke er noget specielt avanceret eller mystisk i scenarieteknikken. Der er snarere tale om sund fornuft. Fremforsk har gennem sine grundlæggere og ejere arbejdet med scenarieteknikken siden begyndelsen af 1990'erne, og har gennem dette arbejde opstillet en række krav til gode scenarier.

Naviger i fremtiden

Scenariemetoden er en tankemetode, som virker som katalysator for analysen af fremtiden. Det er ikke formålet at gætte rigtigt, men at udarbejde de scenarier, der gør det muligt at navigere i fremtiden. Det giver også som et væsentligt resultat en fælles referenceramme for diskussioner af fremtiden.

Fremtidsscenarier udarbejdet i Fremforsk

Følgende oversigt har til formål at klarlægge samtlige fremtidsscenarier udarbejdet i Fremforsk og af direktør Jesper Bo Jensen.


Scenarieoversigten er inddelt efter årstal og underbygger, at Fremforsk og Jesper Bo Jensen har været nogen af de første til at udvikle og benytte denne tilgang.


Vores viden fra scenarie-processerne er også med til at underbygge de foredrag vi holder om fremtiden.

Et scenarie kan ud fra et metodeperspektiv forstås som en fortælling om en mulig fremtid eller udvikling inden for et bestemt område. Der fremsættes ofte flere forskellige scenarier og dermed forskellige udviklingsmuligheder inden for et undersøgelsesområde.


Fremforsk og Jesper Bo Jensen har gennem tiden har indgået i næsten 40 scenarieprocesser, hvor over 100 scenarier er blevet udarbejdet.

OVERSIGT OVER FREMTIDSSCENARIER

Tre scenarier for stationsbyer i 2040 

– for Jan W. Hansen m.fl. (2015)

1. De to metropoler i 2040 og den omdannede stationsby

2. De globale landbyers land anno 2030 – de blomstrende stationers byer

3. Minipoler og to store centre anno 2030 – oprydning i stationsbyerne

Tre scenarier for svineproduktionen anno 2030 

– Landbrugsrådgivning i fremtiden for Seges (2015)

1. Den sandsynlige

2. Den mulige

3. den ønskelige

To scenarier for hvordan Danmark ser ud om 25 år i 2040 

– Hvidbog for Danmark på Vippen (2015)

1. Mangfoldighed i by og land

2. De to byers Danmark

Seges – Tre scenarier for organisationens fremtid 

(2015)

Scenarier for fremtidens rådgivning af landbrug og fremtidens landbrugsproduktion – procesforløb med opbygning af tre scenarier og kriterierne for hvert enkelt.

Tre scenarier for udviklingen på ældre- og handicapområdet i Aalborg kommune 2020 

(2014)

1. Den effektive virksomhed Aalborg kommune i 2020

2. Minimal kommunen Aalborg i 2020

3. Fagre nye Ålborg Kommune i 2020

Tre scenarier for Kommunernes landsforening: Danmark år 2030 

– demografi, erhvervsliv og scenarier for den kommende års udvikling (2014)

1. De to Metropoler i 2030

2. De globale landsbyers land anno 2030

3. Mange Minipoler og to store centre anno 2030

To scenarier for potentialet i dansk landbrug i fremtiden 

– udarbejdet for Bæredygtigt landbrug (2013)

1. Produktionspotentialet

2. Fortsat regulering

Folkekirkens nødhjælp/DCA: Verden i 2025 

scenarie (2013)

Multi-power rivalry in an interdependent World

Tre scenarier udarbejdet for Københavns Tekniske Skole 

(2012)

1. Den sociale skole

2. Praksis er tilbage – håndværkerskole

3. Konkurrenceskole

Tre scenarier for infrastrukturbehovet i Danmark 2025-2040 

(2012)

1. Timemodel via Storebæltsforbindelse

2. Danmarks Ovalen Kattegatforbindelse via Samsø

3. Danmarks Cirklen Kattegatforbindelse via Ebeltoft-Sjællands Odder

Tre scenarier udarbejdet for Fåborg-Midtfyn 

(2011)

1. Centralisering

2. Lokalt erhverv og samarbejde

3. Den decentrale turisme

Region Nord – scenarie-værksted 

(2008)

Proces med workshops om udarbejdelse af scenarier for arbejdsgruppe i Region Nord (2007)

Tre scenarier for fremtidens forskningsstrategier 

- udarbejdet for Byg-DTU (2007)

1. Østen er rødglødende

2. Kold konkurrence

3. Vesten er bedst

Scenarier for den finansielle sektor i fremtiden 

- udarbejdet for Finansforbundet (2005)

1. Overlevelse

2. I overhalingsbanen

3. Konkurrencesamfundet

Tre scenarier for boligmarkedet 

(2004)

1. Katastrofe scenariet

2. …Og de levede lykkeligt af værditilvæksten i mange år

3. det usandsynlige scenarie – det går trods alt

Dokumentationsbehov i medicin-industrien 

– fire scenarier for udviklingen (2004)

1. Global medicin

2. Den store vinder

3. Os og dem

4. Global kamp

Fire scenarier for detailhandlen i fremtiden 

- udarbejdet for Nykredit (2004)

1. Forbrugerfrihed

2. Liberaliseret stilstand

3. Benhård status quo

4. Vækst under kontrol

Tre scenarier for Bang & Olufsen 

(2022)

1. Skulpturen – mere ting

2. Autencitet – mere original

3. Ting død – virtuel lyd

Fire scenarier for fremtidens boligmarked i 2015 

(2002)

1. Det effektive samfund

2. Det nære samfund

3. Det polariserede samfund

4. Det etablerede samfund

Forskerakademiet 

(2002)

• Scenarier for fremtidens efterspørgsel efter Ph.d. uddannede i Danmark.

• Scenarier om erhvervsudviklingen, konjunkturer og efterspørgslen efter ph.d.er.

Stark – tre scenarier 

for De Danske Trælaster Detail (2002)

• Scenarier for fremtidens byggemarked og for fremtidens gør-det-selv folk i samarbejde med Bergsøe 4 og udarbejdelse af platform og den røde tråd.

• Scenarieproces med tre scenarier, fokusscenarier og scenariedagen med strategivalg

1. Det nye samfundssind

2. Den nye naturlighed

3. Den nye opfindsomhed

Vestsjællands Amt 

(2000)

• Form Fremtiden – et projekt til udarbejdelse af visioner og linier for fremtidens amt på Vestsjælland.

Tre scenarier for Åskov kommune 

(1999)

1. Nærhed

2. Netværk

3. Effektivitet

Tre scenarier for skatterådgivning i fremtiden 

– udarbejdet for Deloitte & Touche i 1999

1. Fælles skat

2. Kompliceret skat

3. Grænseoverskridende skat

Himmerlands Erhvervsudvikling 

(1999)

1. Fremtidens erhvervsudvikling i Himmerland.

2. Tre scenarier, scenarieproces og efterfølgende udarbejdelse af fokusscenarie og valg af strategi.

Boligministeriet 

(1998)

1. Scenarier for fremtidens boligefterspørgsel – forskellige udfald og analytisk dokumentation.

Tre scenarier udarbejdelse for Gram Commercial 

1998

1. Det personlige marked

2. Det politiske marked

3. Det funktionelle marked

Tre scenarier for EUC Syds strategi 

(1998)

1. Effektivitet

2. Solidaritet

3. Kreativitet

SDC 

(1997)

1. Finansielle kunder i fremtiden

2. Tre scenarier, scenarieproces og efterfølgende udarbejdelse af fokusscenarie og valg af strategi

Erhvervsknudepunkt Midtjylland 

(syv kommuner som Herning, Ikast, Trehøje, Åskov m.fl.) (1997)

1. Fremtidens vækst og udvikling i det midtjyske – en proces med politikere, erhvervsfolk og andre interessenter

2. Tre scenarier, scenarieproces og efterfølgende udarbejdelse af fokusscenarie og valg af strategi

Kommunernes Pensionsforsikring 

(1996)

1. Scenarier for den fremtidige kundeudvikling hos KP pension

Finansforbundet 

(1996)

1. Scenarier for fremtidens finansielle sektor og konsekvenserne for medarbejderne

Udarbejdelse af scenarier og turne på medlemsmøder

Danske Bank 

(1996-1997)

1. Undervisning i scenarieprocesser og udarbejdelse af scenarier for en større gruppe af ledere i Danske Bank.

BEC 

(Bankernes EDB Central) Bankernes Markedsføringssamarbejde scenarier

1. Fremtidens finansielle struktur og kundeprofiler – scenarier frem mod år 2007

2. Tre scenarier med tre forskellige udfald og efterfølgende scenarieproces og udvælgelse af fokusscenarie samt strategier for scenarier og fokusscenarier

a. Situider

b. Cool cash

c. Diversitet

Tre scenarier for Unibank 

(nu Nordea)

• Fremtiden kunder i den finansielle sektor – scenarier for kundeudviklingen fra 1993-2003 – tre scenarier og efterfølgende scenarieproces med valg af fokusscenarie

Scenarier for AF Sønderjylland 

(1995)

1. Arbejdsmarked og arbejdsmarkedspolitik i fremtiden og betydningen for AF Sønderjylland

2. Tre scenarier, scenarieproces og efterfølgende udarbejdelse af fokusscenarie og valg af strategi

Tre scenarier for DMI 

(Dronningborg Industries) (1994-95)

1. Fremtidens landbrug og maskinel herunder mejetærskere – tre scenarier og et efterfølgende fokusscenarie samt strategidiskussion og strategivalg i en scenarieproces for DMI ledelsen.

Tre scenarier for Symaskinefabrikanterne 

(1993)

1. Scenarier for fremtidens forhandler og slag af symaskiner – tre scenarier og en scenariedag.

FORESPØRG / BESTIL ET FOREDRAG ELLER WEBINAR OM FREMTIDEN

Hvem vil du gerne i kontakt med, og hvad er emnet eller emneområdet for forespørgslen eller bestillingen?

Oplys gerne dato og tidspunkt og også gerne, hvor i landet/udlandet, det skal foregå.

Skriv også gerne om du vil ringes op - eller vi blot skal svare på mail.

Vores foredrag bliver altid individuelt tilpasset til den lejlighed og de mennesker, der vil være til stede. Skriv derfor også gerne om, hvem der skal deltage.

Webinar eller online workshops er også en mulighed.

Når du besøger www.fremforsk.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på www.fremforsk.dk her

x